Правила за участие в играта “Избери и Спечели”

1.  НАЧАЛО И КРАЙ НА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ИГРАТА
Играта ще се проведе от 01/12/2022 г. до 10/12/2022 г.
Играта ще бъде проведена съгласно определените в Официалните правила дати.

2. Организатор на играта: ЕТ ТИКИ– Теменуга Христова

3. Наградите за участниците се предоставят от ЕТ ТИКИ– Теменуга Христова

4. Платформа, в която се реализира играта
https://www.facebook.com/tikibg/
Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.

5. Право на участие
Участие в Играта могат да вземат всички ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, които отговарят на условията за участие, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛOВИЯ.

6. Общи положения
Провеждането и участието в Играта “Избери и Спечели” се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.
Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила.
Участието в Играта се извършва съобразно ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

7. Механизъм на играта:
За участие в играта е необходимо участниците:
7.1 Да посетят интернет страницата ни:
https://magazin-rabotnoobleklo.com/, да изберат продукт от категория „Медицицинско Облекло с Печат“ и да го напишат като коментар под поста на https://www.facebook.com/tikibg/

8. Участие за спечелване на награди
За участие в томболата за спечелването на костюм с печат, туника с печат, 3 ваучера на стойност 30 лв. се приема изпълнението на обявените за това условия.

9. Механизъм за провеждане на томбола за награди
Всички спазили условието по-горе ще участват в томбола на случаен принцип.

10. Награди и провеждане на томболата
10.1 Само 5 участници в играта могат да спечелят награди!
10.2 Обявяването на печелившите участници ще бъде на 12.12.2022 г. – понеделник, на Facebook страницата ни: https://www.facebook.com/tikibg/

11. Участието е безвъзмездно и играта НЕ Е обвързана по никакъв начин с покупката на стоки, или услуги.

12. Приемането на настоящите ПРАВИЛА е задължително условие за участие в играта и участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

14. Ограничение за печеливши участници
Печеливш участник в ИГРАТА не може да бъде лице, което е съдружник, или акционер, или работи по трудово правоотношение, или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до oпровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява, дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

15. Продължителностна играта
Включване в играта може да се осъществи в периода от 01/12/2020 до 10/12/2022 г. включително.

16. Процедура по известяване и доставяне на наградите
Организаторът поема ангажимент да уведоми публично, или лично всеки един от печелившите. За публично се счита съобщението, публикувано в Facebook страницата https://www.facebook.com/tikibg/, както и такова, изпратено от всякакъв дигитален медиум.

17. Получаване на награди
● Всеки спечелил участник ще бъде уведомен посредством Messenger на Facebook.
● След получаването на съобщението, спечелилият участник трябва да се свърже с Организатора на посочените от него телефон и/или електронен адрес и да предостави по исканата информация за контакт.
● При получаване на наградата, спечелилите участници се идентифицират с лична карта.
● За да получат наградата си, спечелилите участници се съгласяват да предоставят следните данни на Организатора:
* Точен адрес за кореспонденция
* Три имена
* Телефон за връзка
● Ако спечелилите участници не се свържат с Организатора в рамките на 15 (петнадесет) дни след изпращане на известяващo съобщение от Организратора, губят правото да получат своята награда.
● Организаторът не носи отговорност спрямо участник, предоставил невалидни данни за връзка.
●  С включването си в Играта, всеки участник дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с играта. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на участниците в играта на трети страни.
● Организаторът ще поеме транспортните разходи за изпращане на наградите до офис на Еконт на територията на Република България.
● Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.
● Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена при регистрация; дефектно или неуспешно електронно предаванена данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, поотношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този конкурс; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повредана системата на сайта; други форсмажорни обстоятелства.
● Връчването на наградите може да бъде публично събитие. С участието си в играта, участниците дават изричното си съгласие, в случай че спечелят награда,техните имена и снимка да станат публични.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Играта, от друга страна, както и условията за участие в нея.
Чл.2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:
1.“Играта” се провежда в рамките на  интернет страницата:
https://www.facebook.com/tikibg/
2.“Участник” e всяко физическо лице, което посети интернет страницата  https://www.facebook.com/tikibg/ , с което  декларира, че приема общите условия и правилата на играта,  да напише като коментар продукт от нашия онлайн магазин: https://magazin-rabotnoobleklo.com/.

3. С включването си в играта участникът декларира съгласие по чл. 4, ал. 1,т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с играта. Участникът се съгласява данните му да бъдат съхранявани и обработвани от организатора на играта за целите на играта.
4. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на участниците в играта на трети страни.
5. Спечелилите в томболите изрично се съгласяват да бъдат фотографирани, видеозаснемани, интервюирани и записвани след приключване на Играта, за маркетингови цели на Организатора.
Чл.3. Със зареждане на интернет страницата https://www.facebook.com/tikibg/ и нейното харесване участникът автоматично дава съгласие с правилата и общите условия на Играта.
Чл.4. Организаторът определя Правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно, или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.
Чл.5. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.
/2/ Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на обявяването им на страницата https://www.facebook.com/tikibg/
Чл.6. /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством личния си Facebook профил и име, които е използвал за участие в Играта.
/2/ Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто профил е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.
Чл. 7.  Участието в Играта е безплатно и не еобвързано с покупка на стоки или услуги.
Чл. 8.  Наградите се предоставят безвъзмездно от Организатора.
Чл.9. Спечелените награди се предава на печелившия участник, ако спечелилият участник отговаря на изискванията на Правилата на играта и настоящите Общи условия.
Чл.10. /1/Наградата се предава лично или дистанционно от Организатора.
/2/ Участници, които не са потърсили обратна връзка с организатора за получаване на наградите си в 15-дневен срок от уведомяването им, губят правата си върху наградите.
Чл.11. Правилата за участие в играта са неразделна част от настоящите Общи условия.
Чл.12. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от гласуване от страна на участник няма действие спрямо Организатора.
Чл.13. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на спечелилите участници и тяхната награда от ИГРАТА. Обявяването на участниците, спечелили награди, се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на двете им имена и елементи от e-mail адреса им, с който са регистрирани в Играта. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът, също така, се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство.
Чл.14 Организаторът може да използва събраните e-mail адреси за последващи маркетингови дейности.
Чл.15 Замяната на наградите срещу пари или други ползи е забранена.
Чл.16 Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци, или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.

Чл.17 Тази игра може да бъде прекратена само в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на Играта, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на интернет страницата  https://www.facebook.com/tikibg/ на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.
Чл. 18 ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да нанася корекции, обновява и променя настоящите ПРАВИЛА за участие по всяко време, без предварително предупреждение.

Чл.19 СЪДЕБЕН СПОР.
Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в Играта ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.
Чл.20  ДЕЙСТВИЕ.
С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват тези Официални правила, включително техните срокове и условия.
Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на интернет страницата https://www.facebook.com/tikibg/ и действат през целия период на играта.
Чл. 21 Един участник може да спечели само една награда.

Настоящите Общи условия за участие и правила на Игра са изготвени и приети от Организатора и са обявени на 30/11/2022 година.

ЕТ ТИКИ-ТЕМЕНУГА ХРИСТОВА